Xã hội


Dũng cảm rời 'ghế'

Trong cuộc sống, con người ta thường hướng về phía trước, do vậy bất kỳ một sự thoái lui nào đều hết sức khó khăn. Từ chức cũng như vậy, đó thực sự là cuộc đấu tranh trong mỗi con người...